سفارش تبلیغ
صبا ویژن

بـــُغـضِـــــ بـ ـــ ـارونـــ ــ

خــــدایـا نـ ـگـ ـویـ ـم دسـ ـتـ ـم بـ ـگـ ـیـ ـر...
عـمـ ـریستــــــ ـ ـ گــــــ ــــرفـتـهـ ای.....

رهـــــ ـــایـ ـم مـ ـکـ ـنــــــــ ـ ـ !

--------------خدایا،این روزها دستم را محکم تر بگیر---------------------------------------------

  حــــ ـــالــ ـم خــــ ـــوبـــــــــ ـ ـ اسـتـــــــ ـ ـ

امــــ ــــا...

دلــ ـم تـنگـــــ ـ آن روزهـ ـایـی شـده کـ ـهـ
  مـیتـ ـوانـ ـستـم از تهـ دلــ ـ ـ بـ ـخنـ ـدم!


نوشته شده در یکشنبه 91/10/24ساعت 12:18 عصربارون همدردی ( ) |

Design By : Pars Skin